Novosti

Međunarodna konferencija "Čovjek je čovjeku lijek"

Na medicinskom fakultetu u Zagrebu, u razdoblju od 8. do 10. rujna 2022., održala se međunarodna konferencija o komunikaciji u medicini „Čovjek je čovjeku lijek“.
Organizatori su, prepoznavši važnost projekta, pozvali voditeljicu Idu Maček i znanstvenog suradnika Igora Mikloušića da sudjeluju u panelu „Komunikacija o zdravlju veteranske populacije“ te našu suradnicu Sandru Šućurović koja je sudjelovala u panelu „Komunikacija između vladinih i nevladinih institucija i organizacija“.

Voditeljica je nazočnima predstavila projekt „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“ te ih upoznala sa značenjem, svrhom i aktivnostima Tematske mreže Branitelji. Navela je kako su određene teme u sklopu projekta obrađene na temelju rada s braniteljskom populacijom i postojećih studija, a zbog velikog pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja jedna od ključnih jest upravo „Znanstvena skrb za branitelje u Republici Hrvatskoj“. Relevantni znanstvenici sagledali su problematiku koja se odnosi na radnu (ne)aktivnost branitelja – psihosocijalne aspekte, koheziju među braniteljima, obitelji branitelja – analiza nekih aspekata psihosocijalnih statusa, dok su se relevantni stručnjaci bavili tematikom preventivnih mjera, liječenja, palijativne medicine i rehabilitacije. Naznačila je također kako se razvoj modernih zajednica i društava temelji na međusektorskoj suradnji odnosno zajedničkom djelovanju javnog, profitnog i neprofitnog sektora sa svrhom doprinosa društveno ekonomskom razvoju te kako je kvaliteta i sveobuhvatna provedba projekta osigurana putem uključivanja Quadruple Helix dionika odgovornih za upravljanje razvojem u Republici Hrvatskoj. Putem suradnje organiziranog civilnog društva s akademskom zajednicom i znanstveno istraživačkim institucijama došlo je izgradnje novih, odnosno produbljivanja postojećih kompetencija, znanja i vještina u organizacijama civilnog društva koje su tako postale kompetentne za kvalitetan prijenos društvenih potreba u stručne analize utemeljene na argumentima i dokazima kojima se može zagovarati unapređenje javnih politika u raznim područjima društvenog i ekonomskog razvoja.

Dr. sc. Igor Mikloušić, s Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ predstavio je rezultate znanstvenog istraživanja „Kohezija među braniteljima i učinkovitost komunikacije s donositeljima odluka“. Kohezija među braniteljima zna biti tolika da neki od njih osjećaju veću bliskost sa suborcima nego s članovima svojih obitelji. Ratna iskustva i specifične životne povijesti čine ih jedinstvenom grupom u pogledu međusobne povezanosti unutar same populacije, dok se s druge strane primjećuje trend stigmatizacije i marginalizacije od strane dijela populacije koja nema ista ili slična ratna iskustva. Kroz razgovor s braniteljima pokazalo se da postoje problemi s komunikacijom s pojedincima ili pojedinim javnim servisima, a ako se uspostavi povjerenje onda se vidi kako se ni nakon 30 godina nije izgubio osjećaj odgovornosti prema zajednici.

Interdisciplinarni pristup različitih stručnjaka koji su sudjelovali na konferenciji rezultirao je korisnim i zanimljivim zaključcima koji će uvelike doprinijeti u promicanju pozitivnih društvenih promjena kao i stvaranju bolje društvene klime.

PHOTO-2022-09-10-16-10-57
PHOTO-2022-09-10-16-12-03
PHOTO-2022-09-10-16-13-31 1
PHOTO-2022-09-10-16-15-26

Dominik Đuretec, Projektni administrator Tematske mreže Branitelji

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.